...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަނު
ނ.
(1) އައްޑިހަ ރާތާ (2) ސާޅީސް ސެރު.
(3) ގަހެއްގެ ލަކުޑީން ނުކުންނަ ކިރެއް.
މިއީ ދިވެހިބޭހަށާއި ވަރުނީސްފަދަ ތަކެތި ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޯބެރުން . ހައިޖާނު . ހަމަ . ހަމަނޭވާލުން . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހަމަފައިޖެހުން . ހުނަހިރު . ނަންބަރުވިނަ . ނުރުހުން . ނުބައިވަސް . ރަޖަބޫތުން . ރުޅިވެރި . ރުޖޫކުރުން . ބަނަ . ބަނަކުރުން . ބަނަވުން . ބައިކުޅަބައި . ބައިމަނަ . ބިޖޯޑު . ބީރު . ބީރުއަޑު . ބޭޤަރާރުކަން . ބޭޤަރާރުވުން . ބޮހޮލާ . ބޮހޮލާކަން . ބޮހޮލާވުން . ކަނުވުން . ކޮސްވުން . އަރާރުން . އަދާވާތްތެރިން . އަދާވާތްތެރިކަން . އަދާވާތްތެރިވުން . އުނިވުން . އެއްނުވަރޭފެނުތެރޭ . އޮނަހިރި . އޮނަހިރިވުން . އޯއްތެއި . އޯއްތޭވުން . ވަނދުވުން . ވަރިފަށަށްއެރުން . ވަސްވާސްވުން . މަ . މަރުކާވިނަ . މަރުކޮސް . މަރޮކަބި . މައްސަލަ . މައްސަލަޖެހުން . މައްސަލަޖެއްސުން . މަދުވުން . މޫނުއަނބުރާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ