...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަން
ނއ.
(ބ،ދ) ދިޔާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްހެއްތި . ހިކަދެއު . ހިފިހުރުން . ހޫރުމާމަ . ހޭމާމަ . ހޮވާބައި . ހޮވުން . ހޯއް . ނަފާ . ނުސިޔާނު . ނުސިޔާނުކަން . ނުސިޔާނުވުން . ނުސިޔާނުގޮތް . ނުޖޫމީ ޢިލްމު . ރަމަންރަމަންފޯލި . ރަމަތަ . ރަމަތަކަން . ރަމަތަކުރުން . ރަމަތަވުން . ރާވަޅި . ރާމާމަކުނު . ރާޒުވާކުޅިބައި . ރިކޯޑުކުރުން . ރޮށިދަމާ ދަނޑި ގަނޑު . ރޯލު . ބަންޑި . ބަންޑިފޯ . ބަންޑިދަނޑި . ބައިމަނު . ބަފައެކޭހަމަކުރުން . ބަދުރާމަހުކޮލި . ބަސްނޭހުން . ބަސްއެހުން . ބިހުކަޑި . ބީރު . ބީރުކަން . ބީރުވުން . ބުނާބަސްއެހުން . ބުރަހަމަނުން . ބެލުން . ބޭސްބޯޅަ . ބޮޑަބަފޯ . ބޮޑާދެއްކުން . ބޮޑުބޭބެ . ބޮޑުމާލި . ބޮޑުދައިތަ . ބޯހަރު . ބޯހަރުކަން . ބޯހަރުވުން . ބޯލެނބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ