...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަންމަ
ނ.
(1) މައިމީހާ.
(2) އަމާ.
(3) އެMީހެއްގެ ބަނޑުން ދަރިފުޅު އުފަންވިމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫރުމާމަ . ހޭމާމަ . ރާމާމަކުނު . ބައިމަނު . ބީރު . ބީރުކަން . ބީރުވުން . ބެލުން . ބޮޑަބަފޯ . ބޮޑުބޭބެ . ބޮޑުދައިތަ . ކާފަ . ކޯމަސް . އަންމަ . އަންމައިބެ . އަންމައައްތަ . އަންޏަ . އަމޭ . އުރަމަތި . އެއްބަނޑުއެއްބަފާ . އެތް . ވައު . މަންމަންވުން . މަންމައިބެ . މަންމައިތަ . މައިބަފައިން . މައިކަނބަލުން . މައިމަތިފުށް . މައިމީހާ . މައިމުޅަވުން . މައިފުށް . މައިދައިތަ . މަތިފުށްކެއުން . މާމަ . މާމޯ . މާފަ . މާފެއްޔާ . މިނިކާވަގު . މުނިބުޑުން ނުފިލުން . މުނިކާފަ . މުނިމާމަ . މުންނާ . ފަރާތް . ދެމައިން . ދޮންބައްޕަ . ދޮންމަންމަ . ދޮންމަންމަދޮން ނިޔަދުރެއްފަދައެވެ . ދޮންމައިދައިތަ . ދޮންމާފަ . ތިންމައިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ