...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަންމަންވުން
މ.
(1) އަޑުނީވޭ، ވާހަކަ ނުދެއްކޭގޮތްވުން.
(މަންމަނަކަށްވުން) (2) މަޖާޒު:
ކަމަކާ ހިތާނުވެގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ އަނގައިން ނުބުނެހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބީރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ