...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަންދޫބު
ނ.
(1) މީހެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ބައެއްގެ ފަރާތުން އަނެއް ތަނަކަށް ފޮނުވޭ މީހާ.
(2) އަމުރުވެރިކަމުގެ ބާރުދީފައިތަނަކަށް ފޮނުވާމީހާ.
(3) ކޮންފަރެންސްތަކާއި ޖަލްސާފަދަ ތަންތާގައި ބައިވެރިވާމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ