...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަންޑި
ވަޅުގެ ވަށަމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 4 އިންޗި ހުންނާނެއެވެ.
ފޯލިތަކުގެ ވެސް ވަށަމިން މިވަރުވާނެ އެވެ.
ގަލުގެ އަޑިތަނަށް ހުންނާނީ ފޯލިބޭއްވުމަށް ޓަކައި ވެލިއަޅައި މައްޗާ އެއްވަރުކޮށްފަ އެވެ.
ލަނޑެއްދެވޭނީ 21 ފޯލި ހަމަވީމާ ސައްޕު ޖަހައި އެއް ފޯލި ޖެހީމަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮވާބައި . ހޮވުން . ބަންޑި . ބަންޑިފޯ . ބަންޑިދަނޑި . ބޭސްބޯޅަ . އަނު . މަންޑިކުޅުން . މަންޑިފޯލި . މަންޑިދަނޑިގަނޑު . މުށްވަޅު . މުށްވަޅުކެނޑުން . ފޫތޭރި . ފޯލި . ފޯލިޖެހުން . ލޮންޑާ . ގައުވަޅު . ސައްލި . ސައްޕު . ސައްޕުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ