...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަންޖެ
ނ.
(1) ކަނބުލޮ.
(2) ތިމާއަށްވުރެ ހަގު އަންހެން ކުދިންނަށް ލޯބިން ނުވަތަ ގާތްކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ކިޔައި އުޅޭ ގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައްސަލަ . މައްސަލަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ