...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަންޖޯޅިޖެހުން
ނ.
(1) މީހަކާ މޮޔަވެގެން ގޮސް ހައްދު ފަހަނަ އަޅައި ދިއުން.
(2) ކަމަކާ ނުވަތަ އެއްޗަކައިގެން ދަންޖެހެޔޭ ބުނާވަރަށް އެކަމަކައިގެން ނުވަތަ އެއެއްޗަކައިގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ