...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރަށްފުރާނަޔަށް
ކއ.
މަޖާޒު:
އެކަމެއް ކުރިލެއް އުނދަގޫކަން ދެއްކުމަށް ބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
އަހަންނަށް މިރޭސް ނިންމާލެވުނީ ހަމަ މަރަށް ފުރާނައަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ