...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރަށްތެޅުން
ވަގުތު ލިބޭ ވޭނެއްގެ ސަބަބުން ތެޅޭ ތެޅުން.
(2) ލިބޭ ހާނީއްކައެއްގެ ސަބަބުން ފުރާނަދާއިރު ތެޅޭ ތެޅުން.
(3) މަޖާޒު:
ކަމަކަށް އަވަސް އަރައިގަނެގެން އުޅޭ އުޅުން.
(މިހެން ބުނެ އުޅެނީ، ކަމެއް ބޭނުންވެގެން އުޅުމުގައި މާބޮޑަށް ކެތްތެރިކަން ކުޑަވެގެން (އުޅުމަށެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ