...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރައިލުން
މ.
(1) ފުރާނަ ދުއްވައިލުން.
(2) ދިރުން ނެއްތައިލުން.
(3) މަޖާޒު:
ޙަރަކާތް ހުއްޓުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަފާތު އަރުވައިލުން . ވަފާތުކޮށްލުން . މަތިމަރައިލުން . ފަނާކުރުން . ފުރާނަދުއްވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ