...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރާއިވިދިފައިވާކަމެއް
(ގބ) އުނދުގުލެެއް ނުވަތަ ބައްޔެއް މަރުވަންދެން ވެސް ނުފިލާ ހުރުމުން ބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
މަރާވިދިފައިވާ ބައްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ