...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުކަޒު
ނ.
(1) ކަމެއ ހިންގުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުންނަ ތަން.
(2) އެކިއެކި ބޭނުމުގައި މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަން.
(3) އެއްޗެއް ޤާއިމުވެ ހުންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެޑުކުއާޓަރު . ނާދީ . ކުލިނިކު . އިންޖީނުގެ . ވިހާރަ . ވިހާކޮޓަރި . ފަނޑިޔާރުގެ . ސެންޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ