...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުކާ
ނ.
(1) ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ކާރުޚާނާ އަކުން ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ގެންގުޅޭ ޚާއްޞަ ނިޝާން މިސާލު:
ވިޔަފާރި މަރުކާ.
(2) ޚާއްޞަ ކަމެއް ފާހަގަކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަންއަޅާވިނަ . ބަރަބޯޅަ . މަރުކާ . މަރުކާޖެހުން . މާކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ