...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުކާޖެހުން
މ.
އެއްޗަކަށް، ތަނަކަށް، ނުވަތަ ކަމަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުންނަ ނިޝާންޖެހުން.
މިސާލު:
ވިޔަފާރި މުދަލުގައި ވިޔަފާރި މަރުކާޖެހުން.
އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި ބަރުމަރުކާ ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަރުކާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ