...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޅިޖެހުން
މ.
(1) ކުކުޅުހާ ނުވަތަ ދޫނިފަދަ އެއްޗެއް ހިފުމަށްޓަކައި މެދުގައި ހުސްބުރެއް އޮންނާނޭހެން ދޫގޮށެއްޖެހުން.
(މިގޮށްޖަހައިފައި ހުންނާނީ ދަމާލީމާ (ބާރުވާގޮތަށެވެ.) (2) ކުކުޅު ހާ ނުވަތަަ ދޫނި ހިފުމަށް ޓަކައި ތައްޔާރުކުރާ މަލި ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ