...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަކަ
ނ.
(ބ،ދ) އަގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުޖި . ހަމަހަމަކަން . ހަމަނޭވާލުން . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަމަފައިޖެހުން . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހަސްކާ . ހާރަން . ހާބޮނގަ . ހާބޮނގަލެވުން . ހާތްތެރި . ހާޖަތްތެރިން . ހިނގައިލުން . ހިންމަފުށީލަދުބޮޑުބޭހެދުން . ހިންތާ . ހިންތާހެދުން . ހިކިއަމުރު . ހިކިއަމުރުކުރުން . ހިމަތޮޅިކަން . ހިފައިލުން . ހިތުނިޔަތްގަތުން . ހިތުފާހަގަ . ހިތްވުން . ހިތްޖެއްސުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނުނަގާށޭ . ހިޔަޅު . ހީކުރުން . ހީވަނީ ކަފުލޯ ދުންމާރިއެއްގެ އަޑުހެން . ހީލަތް . ހީލަތްތެރިކަން . ހީލަތްތެރިވުން . ހުބައޯގަ . ހުއްދަކަން . ހުއްދަކުރުން . ހުއްޖަތް . ހުއްޖަތްހެދުން . ހުތް . ހުތްދިނުން . ހެއިލާހުރުން . ހެޔޮނުބައި . ހެޔޮވަރުކަން . ހޭވައްލާ . ހޭވައްލާތައްޔާރު . ހޭލާހުރުން . ހޭލުން . ހޮރޮހެދުން . ހޮރޮވާހަކަ . ހޮވުން . ނަހަނާ . ނަންއިތުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ