...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަކަރު
ނ.
(1) ހީލަތް.
(2) ކެހި.
(3) ހިންތާ.
(4) އިޔަހޫދި.
(5) (ބދ.) ކަތުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންތާ . ހިންތާހެދުން . ހިޔަޅު . ހީލަތް . ހީލަތްތެރިކަން . ހީލަތްތެރިވުން . ހުއްޖަތް . ހުއްޖަތްހެދުން . ހޮރޮހެދުން . ހޮރޮވާހަކަ . ބަހަނާ . ބަހަނާހެދުން . ބަހުލޫލު . ބަހުލޫލުކަން . ބަނޑަށްވަނުން . ބުއްދިބޯ . ކަމުންރެކުން . ކެހިވެރި . ކެހިވެރިކަން . ކެހިވެރިވުން . ކެހިދިނުން . ކެރަވަޅު . ކެރަވަޅުހެދުން . އަތްޖެހުން . އިޔަހޫދި . ވަގަހެދުން . ވަގުހެދުން . މަންތަރު . މަންތަރުހެދުން . މަކަރޮ . މައްކާރު . މާބުރުކުނޑި . ދަނަރާހި . ތެދުވެރި . ތެދުވެރިކަން . ތެދުވެރިކަންހުރުން . ތެދުވެރިވުން . ލުއްޗާ . ގީދަޅު . ގީދަޅެ . ޒީރު . ޒީރުހެދުން . ޙިކުމަތް . ޙިކުމަތްތެރި . ޙިކުމަތްތެރިކަން . ޙިކުމަތްތެރިވުން . ޙިކުމަތްތެރީން . ޙިކުމަތްތެރިޔާ . ހީލަތްތެރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ