...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަކަރުވެރި
ނއ.
(1) ކެހިވެރި.
(2) ހީލަތްތެރި.
(3) ހިންތާހަދާ.
(4) އިޔަހޫދިހަދާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަޅު . ހީލަތްތެރިކަން . ހީލަތްތެރިވުން . ހޮރޮވާހަކަ . ބަހުލޫލު . ބަހުލޫލުކަން . ބަނޑަށްވަނުން . ބުއްދިބޯ . ކެހިވެރި . ކެހިވެރިކަން . ކެހިވެރިވުން . ކެހިދިނުން . މައްކާރު . ލުއްޗާ . ގީދަޅު . ގީދަޅެ . ޙިކުމަތްތެރި . ޙިކުމަތްތެރިކަން . ޙިކުމަތްތެރިވުން . ޙިކުމަތްތެރިޔާ . ހީލަތްތެރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ