...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައި
ނ.
(1) އަމާ.
ނއ.
(2) އަޞްލު.
މިސާލު:
މައިމޫ.
މައިގަނޑު.
(3) ބޮޑު.
މިސާލު:
މައިމަގު.
މައިސޯބު.
މައިސަރުކާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަނގުރާމަބިން . ހަންމަތަ . ހަންމަތަކުރުން . ހަންމަތަވުން . ހަރުންދެމި . ހަރުކަށިކަން . ހަބޭސްކުރުން . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަކާވުން . ހައްމަތަކުރުން . ހައްމަތަވުން . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހަވަރުދުރޯ . ހަވާސާނޯޓް . ހަމަ . ހަތާ . ހަތިޔާރުބެހެއްޓުން . ހަތް . ހަތްހާއްޔަށްލުން . ހަތްފިޔަވަޅުބެރު . ހަތްދުވަސްވުން . ހަލާހެލި . ހާކާވުން . ހާޑަށްތިރިކުރުން . ހިހޫ . ހިހޫކަން . ހިހޫކުރުން . ހިނގާޞަލަވާތް . ހިންދަމައިލުން . ހިންދަމާލުން . ހިންދުކަރަ . ހިންދެމިލުން . ހިރަފުސްދެމި . ހިރިހަމާންތި . ހިކަރިކުރުން . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިމޭނުން . ހިމޭން . ހިމޭންކުރުން . ހިމޭންވުން . ހިތާނުވަޅު . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިލަނބަށްދިއުން . ހިލިބޭސް . ހިލިގަތުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހުންކޮށި . ހުންގާނުފަހުފޮތި . ހުޅުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ