...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިފޮތް
ނ.
(1) ފައިސާއާބެހޭ މުޢާމަލާތުތައް ރެކޯޑް ކުރާފޮތް.
(2) ކަމެއްގެ އަޞްލުތައް ނުވަތަ ކަމަކާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިޔެފައިވާ ފޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ