...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިތިރި
ނއ.
(1) ހަރުކަށި ނުވަތަ ގަދަފަދަކަމުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ނ.
ހަދާފަންޑިތައަކުން ނުރައްކަލެއް ވެދާނެތީ އޭގެ ދިފާޢުގައި ހަދާފަންޑިތަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމަތަ . ހަންމަތަކުރުން . ހަންމަތަވުން . ހަރުކަށިކަން . ހައްމަތަވުން . ހިހޫ . ހިހޫކަން . ހިހޫކުރުން . ހިމޭނުން . ހިމޭން . ހިމޭންކުރުން . ހިމޭންވުން . ނިއަނެތި . ނިއަނެތިކަން . ނިއަނެތިވުން . ރަމަތަ . ރަމަތަކަން . ރަމަތަކުރުން . ރަމަތަވުން . ރޫހަހެދުން . އުދަރެސްލިއުން . މައިތިރިއެރުން . މަސަލަސްވުން . މަޑުމަޑުން . މަޑުމޮޅި . މާނަކަތްގެންމަޑުވުން . ފިނިކުރުން . ފޮނުކެނޑުން . ތައްކަތުކުރުން . ތިރިއަރުވައިލުން . ތިރިއެރުވުން . ލަސްލަވަ . ލާހިކުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ