...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިތިރިކުރުން
މ.
(1) ހަމައިން ނައްޓައިލައިގެން އުޅޭ ކަމެއް، ނުވަތަ ބައެއް ހަމައަކަށް އެޅުވުން.
(2) ހަމަހިމޭންކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމޭންކުރުން . ރަމަތަކުރުން . ފިނިކުރުން . ތައްކަތުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ