...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިތިރިވުން
މ.
(1) ހަމައިން ނެއްޓިގެން އުޅޭ ބަޔަކު ހަމަޔަކަށް އެޅުން.
(2) ހަރުކަށިކަން ކުޑަވުން.
(3) ބައްޔެއް އެހުރި ދަރަޖައަށްވުރެ ލުއިވުން.
(4) ކުރާގަދަ ވިއްސާރައެއް މަޑުވާގޮތްވުން.
(5) ރޯގާއެއްގެ ބާރުކެނޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމަތަވުން . ހައްމަތަވުން . ހިމޭންވުން . ނިއަނެތިވުން . ރަމަތަވުން . މައިތިރިއެރުން . މަސަލަސްވުން . ލާހިކުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ