...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިތޮށި
ނ.
(1) ރަށެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ފަދަ ތަނެއްގައި އުރަފަށާ ގުޅިގެން ޤުދްރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ތޮށި.
(2) ރަށެއް ފަޅެއް ފަދަ ތަނެއްގައި ޤުދްރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ތޮށިމަތީގައި ނުވަތަ ތޮށިމަތީގެ ބައެއްގައި ގަލުންލާތޮށި ނުވަތަ ފާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންޑާރައޮޑި . ބޭރުތޮށި . މެއްތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ