...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިގަނޑުނަން
ނ.
(1) ދައްކާވާހަކައެއް ނުވަތަ ލިޔާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ޅެމެއް ނުވަތަ ރައިވަރު ބައެއް އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ބުނާކުރާ ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް، ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ ނަމެއް.
(2) ސުރުޚީ (3) މަވްޟޫޢު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައުޟޫޢު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ