...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިގެ
ނ.
(1) ގޭގެ ބޭރުގެއަށްވާބައި.
(2) ޢާއިލާ އުފެދުނުގެ.
(3) (ޏ) އޮޑިފަހަރުގެ މަތީކުބުގެ ކޮޅުފަސްކޮޅުން ފެށިގެން ދިނރުބާކޮޅުގެ ފެންފިލާއާއި ހަމައަށް އަޅާގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަބިން . ހަރުންދެމި . ހަވަރުދުރޯ . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ނަހަމަ . ނަރުދެމުން . ނާށިގަނޑުކަނދި . ނިވާ . ނޯށުންރުއިން . ރަންބިންދުށުން . ރާޅުފޮށި . ރާއުނދުނުފަތަފޮޅި . ރޮށި . ބޭރުފެންޑާ . ބޮނޑިތާންކުރުން . ކަނދުރާ . ކަނޑި . ކަޅެދެޔާޖެހުން . ކަމަންދު . ކަސަބުކަން . ކެޑެބައިދެމުން . ކެޑެބާދެމުން . އަރުމާދު . އަސްޖެހުން . އިރުވިދުން . އިތިފުށަށްއެއްލުން . އިސްޕަންޖުކުރުން . އެކޮޅުކޮޅުންއެއްލުން . އެއްދަރުމައްޗަށް އުފުލުން . ވައިގުގޫކަފަގަނޑު . ވަދާދިއުން . ވަގުތިންހަމަ . މައިދާން . މަޑިކަރުވޮށި . މަޑުމޮޅި . މާކަނާބިސް . މާލީސްކުރުން . ފަލަ . ފާސްކުރިހެދުން . ފުނަ . ފުމެއެރުން . ފެންފިހިލުން . ފެންޑާ . ފޯ . ދަގަނޑުދަހަނާ . ތިނޯސްނާޅި . ތިންހަމަ . ތީރު . ތޮޅިޔަށްދަރު . ލޮންސި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ