...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިޒާންގެ
ނ.
އިހުގައި މާލޭގެ ހަތަރު އަވަށުގައި އަވަށު ރައްޔިތުންނަށް އަންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިޢްލާން ކުރުމަށާއި، އެތާނގެ ސަރަޙައްދަށް އަވަށު މީހުން އެއްކޮށް ވާހަކަ ދައްކައި ނަޞޭޙަތް ދިނުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަނެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ