...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައު
ނ.
ގަސްގަހާ ގެއްސާއި ވެޔޮވެލާވެލި ފޯދުމުގެ ނިޝާން.
މިއީ ތަފާތު ކުލަކުލައިގައި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ފިޔަހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި މޭވާޔާއި އެކިވައްތަރުގެ ވައް އުފައްދާ މަލާއި ހަމައެކަނި ވަސް ހުންނަ ވައްތަރުތައް ވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރީމާ . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަންޑިމާ . ހަތްމީރު . ހުއްބައްޑެއި . ހުވަނދުމާ . ނަންރީތިމާ . ނިޝާން . ނޫރަންމައު . ނޭސްކަ . ރަށްމާލޫދު . ރައިވައް . ރަޑަކަން . ރަޑަވުން . ރިހަބަތްކޭން . ރިސާލާ . ރުކުމާ . ބަނޑިވުން . ބައްދާރަންކަރު . ބަތްފިޔަފާޅި . ބަޑިކުޅިމައު . ބަޑިކުޅިމާ . ބިންބިމަރުވާ . ބިންބިމައު . ބިންބިމާ . ބިލެތާދިޔުން . ބިލެތްމައު . ބިލެތްމާ . ބޯޅަކިންކިރިމާ . ޅެންވެރިން . ކަށިމާ . ކަނބިލިބަތްޕޮޅި . ކަނދިލިމާ . ކުރިޖެހިބަތް . ކުޅަދިލިމާ . ކުޑަރުމައު . ކޮނޑުމާ . ކޯނި . ކޯޓުމައު . ކޯޓުމާ . އަހުލުވެރިކުރުވުން . އަށްސުވަރުގެ . އަންބަލަން . އަންމަލްތާސް . އަރައިފައިބާ . އަރާފައިބާ . އަރުގޯލަ . އަސުރަށްފޮޅޭމައު . އަސުރުމައު . އަސުރުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ