...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައުރަޒު
ނ.
(1) ފަންނީގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަމޫނާތައް ހުށަހެޅޭތަން.
ދައްކައިލަން ބަހައްޓާފައި ހުންނަތަން.
(2) ދައްކަން ބޭނުންވާތަކެތި ދެއްކުމަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ