...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައުލޫދު
ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ޅެމުން ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ޢިބާރާތްތަކަކުން އެކުލަވައި ލައިފައިވާ ސީރަތު.
މިސާލު:
ދިވެހިން ޢާންމުކޮށް ކިޔާ މައުލޫދު ތަކަކީ، އަޙްސަނުލްޢިބަރު.
ބަރުޒަންޖީ މާލޫދު.
ޝައްރަފުލްއަނާމު.
ޝުބުހާނަމާލޫދު.
ތާނަމާލޫދު ފަދަ މާލޫދު ތަކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަށްމާލޫދު . ޅެންވެރިން . ކުރިޖެހިބަތް . އަރައިފައިބާ . އަރާފައިބާ . އިރުވައިމައުލޫދު . އިސްކަން . ވަށައިދެމި . މައުލޫދު . މައުލޫދުބުރި . މައުލޫދުބުރިބުނުން . މާލޫދު . މާލޫދުބުރި . މެދުބޭންދުން . ދީވާލިގެރި . ގަތީލި . ސޯޅިޔާމާލޫދު . ޒިކުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ