...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައް
ނއ.
(1) އެހެން އެއްޗަކާ އެކު ނުވާ.
މިސާލު:
މައްދިވެހިބަހުން.
(2) އާދައިގެ މިސާލު:
މައްމީހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަށަންފުޅު . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނާކުރިފޯއް . ހަނުއެނބުރުން . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރު . ހަރުބީމަތީލަވަ . ހަރުވަރު . ހަކިބަ . ހައިޖާނު . ހަވާ . ހަމަ . ހަމަތި . ހަމަލަ . ހަފަރާތް . ހަދްޔު . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހަތަރުއަވަށް . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތިކޮޅު . ހަތޭލިކަށި . ހިހޫލުން . ހިނެވުން . ހިންދުދިދަމަސް . ހިބަފަތް . ހިއްޗަށްދިއުން . ހިއްޗިގޮނު . ހިތަށްއެރުން . ހިތާވުން . ހިތިފަތުބުމަ . ހިތް އޮންނާނީ ސިދުރަތުލް މުންތަހާގައެވެ. . ހިތް އޮންނާނީ އާސްމާނުގައެވެ. . ހިތްހެޔޮ . ހިތްހެޔޮކަން . ހިތްހެޔޮވުން . ހިތްއަތުލުން . ހިތްދާހާތާކަށް ހަށިނުފޮނުވާށެވެ. . ހިތްޙަލާލުދިނުން . ހިތްޙަލާލު . ހިލާ . ހިޖުރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ