...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައްސަލަ
ނ.
(1) ޙައްލުކުރަން ނުވަތަ ނިންމުމެއް ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް.
(2) ނުރަނގަޅުކަމެއް.
(3) އުނދަގުލެއް.
(4) ހަމަނުޖެހުމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރަހެޅުން . ހޫނުވުން . ކޮޅުމުގުލަށް އެރުން . މަނިކުފާނު . މައްސަލައުފެދުން . މަސްއަލަ . ފަހުންނަގާރާޅުބޮޑުވާނެ . ތާށިވުން . ސަރިޔަތްކުރުން . ސަބަބު . ޙުކުމް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ