...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައްސަލަޖެހުން
މ.
(1) ހައްލުކުރަން ނުވަތަ ނިންމުމެއް ނިންމަންޖެހޭކަމެއް ކުރިމަތިވުން.
(2) ދީނީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ޙުކުމެއް ކަނޑައެޅޭ ފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވުން.
(3) ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުން.
(4) ކުށެއްޖެހުން.
(5) ހިނގަ ހިނގައިހުރި މެޝިނެއްފަދަ އެއްޗެއް ނުހިނގާގޮތް ވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައްސަލައުފެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ