...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަވުން
މ.
ތިމާއަށް ތިމާފެނި ބޮޑާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައެއްވުން . ހަމަހަމަވުން . ހަތަރުކަޅިބައްދަލުވުން . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަޔެއްވުން . ހާވުން . ހިމަތޮޅިވުން . ހިތްދަތިވުން . ހިލޭޖެހުން . ހޭޖެހުން . ނަމަ . ނިޞާބުހަމަވުން . ރަނގަޅުވުން . ރޭރުވުން . ބާލިޣުވުން . ބޯހަމަވުން . ކަނައްކުހަމަވުން . ކަންވުން . ކާމިލުވުން . ކިރުތުނބުން ވީއްލުން . ކުފޫ ހަމަވުން . ކޭލިހަމަވުން . އަންހެނަކަށްވުން . އަރާއަރަފޯދުން . އަދާވުން . އަލިވުން . އަޖަލުޖެހުން . އިރުއްތޭވުން . އިއްދަހަމަވުން . އެކަށީގެންވުން . އެއްވަރުވުން . އެއްފަދަވުން . ވަށްވުން . ވަރުވުން . މޮޅިވުން . ފަނަރަފުރުން . ފަރުވާލެއްނެތުން . ފައްކާވުން . ފަސްފަތިވުން . ފަޑައި ފަސްފަތިވުން . ފާޅުވުން . ފާއްދައިލުން . ފުރާފުރިހަމަވުން . ފުދޭވަރުވުން . ދަށްބޭރުއެރުން . ދަންމަރުވުން . ދައުރާނަވުން . ދިއްލާރޭވުން . ދުވަސްހަމަވުން . ދުވަސްފުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ