...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަފިދުތެލޮގައިވިޔަނިސުން
"މަފިދުތެލޮގައިވިޔަނިސުން" ނ.
އަކުރު ފިލިތާނައިގެ ފިއްޔަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރުތައް.
މިފިލިތައް ބޭނުންކުރާގޮތަކީ:
މ.
(އަބަފިލި) ފ (އިބިފިލި) ދ (އުބުފިލި) ތ (އެބެފިލި) ލ (އޮބޮފިލި) ގ (ސުކުން) މީންކޮންމެ އަކުރެއް ދެފަހަރަށް ލިއުނީމާ، އެވީ ދެމޭ ފިއްޔަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަފިދުތެލޮގައިވިޔަނިސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ