...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަދިރިއަށްދުންޖެހުން
މ.
(1) މަދިރިއަޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެއްޗެހި އަންދައިގެން ދުންއަރާ ގޮތް ހެދުން.
(2) މަޖާޒު:
ތަނެއްގައި ބައަކު މީހުން އުޅުމަށްފަހު.
އެމީހުން ނުވަތަ އޭގެ ތެރެއިން ގިނަބައަކު އެތަނަކުން ދިއުމުން ލިބޭ ފަޅުކަން ލިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ