...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަދިރިމުކައްބަ
ނ.
ކުޑައެއްހެން ހުޅުވައި ލެއްPޭގޮތަށް ހަދައިފައިހުންނަ މަދިރިގެއެއް.
މިއީކުޑަކުދިންގެ ތަންމަތީގައި ޖަހާއެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަދިރިގޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ