...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަދިރިގެ
ނ.
މަދިރިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަަކައި މަދިރިގެ ފޮތިން ނުވަތަ ތުނި ފޮއްޗަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މީގެތެރޭގައި ވަށްމަދިރިގެއާއި ހަތަރެސްކަން މަދިިރިގެ އާއި، ގޮށިމަދިރިގެ ވެސް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮއްބުން . މަދިރިމުކައްބަ . މަދިރިގެ . މަދިރިގެދެމުން . މަދިރިގެޖެހުން . މަދުރުގެއާ . މަސާރީ . މަސާރީކުރުން . ދާފޮތި . ގޮޅިފޮތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ