...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަދު
ނ.
(1) ގިނަމިން އުނި،.
(2) ބަރުމިން އުނި.
(3) ފުރިހަމަނޫން.
(4) ބައެއްފާޑުގެ ގަސްގަނޑާއި ގޮފީގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ މަޑުބައި.
(5) ކަށީގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ މަޑުބައި.
(6) ބައެއް ބާވަތުގެ އޮށުގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ މަޑުބައި.
(7) މިދިލިގަހުގެ މޭވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކަފަ . ހައިކުރުން . ހައިވުން . ހައްބަ . ހަމަނުވުން . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތްމީރު . ހަގު . ހަގުކަން . ހާލަކުންފަހަރަކު . ހާލުހާލުން . ހާޖީބަންޑާރައިން . ހިންދުން . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުޅުވުން . ހުއްބޮއި . ހުދުކާޅު . ހުލި . ހުލިވުން . ހޮބީ . ނަބިއްޔާ . ނަބީކަލޭގެފާނު . ނާދިރު . ނާދިރުމިސާލު . ނިހުރޯދަ . ނިސްބަތުންބެހުން . ނީރުން . ނުމޮށޭގުރާ ބާރަށްދައިގަންނާނެ . ނުގުޅި . ނެގުން . ރަނޑެހެދެވުން . ރަތްކަޑިމަދު . ރަސޫލާ . ބަކަރިބައިކުރުން . ބައެއް . ބަދުރާމަހުކޮލި . ބަގީޗާގަސް . ބަސް . ބާރުދޫވުން . ބާރުދެރަ . ބީރައްޓެއްސެއްވިއްޔާ ފަސްކުޅަނދު މަދުވާނެ . ބުރަކިރަނިން . ބުރޮޅި . ބޮނގަރަ . ބޮޑުހުޅު . ބޮޑުވިނަ . ބޮޑުވިއްސާރަ . ބޮޑުފަޅޯ . ބޮޑުތަކުރުފާނު . ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ