...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތަ
ނ.
(ޏ..) (1) އައިސް އައިސްހުރި އެއްޗެއް ހުއްޓުވައިލާ ހުއްޓުވައިލުން.
(2) ހަމައިން ނެއްޓިގެން އުޅޭ ބައެއް ނުވަތަ ކަމެއް ބާރުގެ ދަށަށް ގެންނަ ގެނައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމަތަ . ހަންމަތަކުރުން . ހަންމަތަކެނޑުން . ހަންމަތަވުން . ހައްމަތަ . ހައްމަތަކެޑުން . ހައްމަތަވުން . ހަމަނުޖެހުން . ހަމަޖެހުން . ހަމަޖެއްސުން . ހަތައިވަރަ . ހަތަވިވަރަ . ހޭހަން . ނަވަތަ . ނިޢުމަތަށް ފުރަގަސްދިނުން . ރާމަނާކުރުން . ބަންގި . ބަންގިގޮވުން . ބަޑިފަން . ބޮޅުފަތިނެއްޓުން . ކަރު . ކާޅުކެހަ . ކާވެނި . ކާވެނިބެއްދުން . ކާވެނިކުރުން . ކާވެނިވުން . ކާފަރުމަތާ . ކުފުރު . ކުފުރުވުން . ކެތް . ކެތްތެރި . ކެތްތެރިކަން . ކެތްތެރިވުން . ކެތްތެރިޔާ . ކޮނުން . އަރާގިމަތަ . އަބައެރުން . އަކަ . އަޑިވުން . އިންތިޒާރީ ކޮޓަރި . އުޑު . މަތަރެސްމާ . މިތައްމަގުން . މެދުއުޑު . ފައިކުރި . ފަސްވައްތަރުމައު . ފީ . ފީދެއްކުން . ފުރާގިމަތަ . ފެރީ ގިމަތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ