...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތަކުރުން
މ.
(1) އައިސް އައިސް ހުރި އެއްޗެއް ހުއްޓުވައިލުން.
(2) ހަމައިން ނެއްޓިގެން އުޅޭ ބައެއް ނުވަތަ ކަމެއް ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމަތަކުރުން . ހަންމަތަކެނޑުން . ހައްމަތަކެޑުން . ހަމަޖެއްސުން . ރާމަނާކުރުން . ދިފާޢުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ