...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތަވުން
މ.
(1) އައިސް އައިސް ހުރި އެއްޗެއް ހުއްޓުވާލެވުން.
(2) ހަމައިން ނެއްޓިގެން އުޅޭ ބައެއް ނުވަތަ ކަމެއް ހަމަޔަކަށް އަޅުވާ ލެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމަތަވުން . ހައްމަތަވުން . ހަމަޖެހުން . އަބައެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ