...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތާ
ނ.
ބަރު އެއްޗެއް ހިއްލައިލުމަށް، ނުވަތަ ފަސޭހައިން ދުރުކޮށްނުލެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުރި ދޭތެރެއެއް ދުރުކޮށްލުން ފަދަ ކަންތަކުގައި ބޭނުން ކުރާ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތައިވަރަ . ބަޑިކުރެދި . ބޯދޮށް . ކާފަރުމަތާ . އަތުބާރުއެޅުން . އުޅަބޮށިވައްގަނޑު . ވަކަރުލަފާދަތި . މަތާއެޅުން . މަތާލުން . މަތާޖެހުން . މުތާމުދަގަނޑު . މޮޓޯ . ފަރަންޖީމަތާ . ދަތްދަގަނޑު . ދިވަރު . ލުހެޖެހުން . ސަލަވާތް . ޗާޓު . ޗޮރޮއް . ޞަލަވާތްލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ