...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތާލުން
ނ.
(1) ތަނަކަށް ފެތިބާރުވެފައިވާ އެއްޗެއް އެހެން އެއްޗެއްގެ ބާރުން ފޭކުރަން ހިފުން.
(2) އެއްޗެއް ހިއްލުމަށް މަތާއަޅާއިރު އޮބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ