...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތި
ނ.
(1) ތިރީގެ އިދިކޮޅު.
(2) އެއްޗެހީގެ އަނގަމަތި ނިވާކުރަން ޖަހާ ނުވަތަ ބާއްވާއެތި.
(3) ދަށުގެ އިދިކޮޅު.
(4) އެއްޗެއްގެ މަތީކައިރި.
(5) ހަމައެއްޗެއްގެ ސަތަހަ.
(6) އެއްޗެއްގެ މަތީކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނަމި . ހަނިވަތް . ހަން . ހަންނެގުން . ހަންދުބޮލި . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޖެހުން . ހަރު . ހަރުވުން . ހަބަރުބޭ . ހަބަރުބޭހެދުން . ހަޅަޖެހުން . ހަކިގޮޅާ . ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހައްވާމަހަ . ހަވާލު . ހަވާލުކުރުން . ހަމަރޯނު . ހަމަރޯނުނެގުން . ހަމަފަށް . ހަމަފަށްއެޅުން . ހަމަފޮނު . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހަތަރުފަރާތް . ހަތިމާ . ހަތް . ހަލާކިފަންބުޑާ . ހަޖާމު . ހާ . ހާޅައްބަ . ހާލި . ހާލުގައިޖެހުން . ހިނިއައުން . ހިނިތުންކުރުން . ހިނިތުންވުން . ހިނޭ . ހިންފެލަ . ހިންފެލާ . ހިންފެލެޔާ . ހިކިއެޅުން . ހިއްޕި . ހިތިހެދުން . ހިތްހެޔޮކުރުން . ހިތްވަރު . ހިތްވަރުހުރުން . ހިތްވަރުއެލުން . ހިތްވަރުލިބުން . ހިތްވަރުގަދަކަން . ހިލަކިހުނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ