...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިބެދުން
މ.
(1) ގަސްތައް ބޯވެގެން، މަތިނިވާވުން.
(2) ގައިގައިޖަހާ ފާރު ގަނޑުގެ އަޑިނުބައިވުމާއިއެކު މަތި ހިކިފައި ހުރުން.
(3) ހިޔާކުރާ ތަންތާނގެ މަތި ރަނގަޅަށް ހިޔާވުން.
(4) ދިޔާކޮށް ނުވަތަ އޮލަކޮށް ކައްކާ ބައެއް ތަކެތީގައި ދުލިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ