...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިއެންދުން
މ.
ބައެއް އެއްޗެހި ފިހުމަށްޓަކައި ތެލީގެ މަތީގައި ޖަސްތުގަނޑެއް ބާއްވައި އޭގެ މައްޗަށް ދަރު ނުވަތަ ބޮނބި ނުވަތަ ނާށިއަަޅައި ރޯކޮށްގެން އެންދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ