...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިއޮމާންކުރުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) ނުބައިކޮށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ރަނގަޅަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން.
(2) މީހަކާ މެދު ހިތް ނުބައިކޮށްގެން ހުރެ ބޭރުފުށުން ރަނގަޅުގޮތް ދައިކައިގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭރުފުށް އޮމާންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ