...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިވުން
މ.
(1) ކަމެއްގެ އިލްޒާމުއެޅުން.
(2) މަޖާޒު:
ފެނުން ނުވަތަ އައުން.
މިސާލު:
މިއަދަކު މިވެނި މީހަކު މައްޗެއް ނުވިއެވެ.
(3) ހަވާލުވުން.
މިސާލު:
އެކުދިން ބެލުމާ މަތިވެގެން އުޅެންޏާ ކާންދީ ހަދަންވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫނުގަދަވުން . ނަހައްދުކަމާމަތިވުން . ބާރުވުން . ކުރިވުން . ކުޑަފަރީ އޮޑިއެއް ރަށްމަތިވުން . އުލަށްހެޔޮވަރުވުން . މައްސަލަޖެހުން . މިއަމަތިވުން . މެދުވެރިވުން . ފޮށުން . ލަދެއްގައިބެދުން . ގަމަކާމަތިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ